OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Regulamin Zwiedzania Muzeum

Regulamin Zwiedzania Muzeum

Regulamin zwiedzania Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

I. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum czynne jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 19.00. Kasa jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 18.30. Ze względów bezpieczeństwa Muzeum i zwiedzających powyżej określne godziny mogą doraźnie ulegać zmianom, o czym Muzeum poinformuje na stronie www oraz poprzez ogłoszenie w siedzibie. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum, wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej www.mocak.pl lub w kasie Muzeum.
 2. Muzeum określa dopuszczalną maksymalną liczbę osób w poszczególnych przestrzeniach dostępnych dla zwiedzających, a w szczególności w Budynku A (z wyodrębnieniem Galerii Alfa, Księgarni), Galerii Beta, Galerii Re, Biblioteki, Archiwum artystów. Informacja o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób będzie udostępniana przed wejściem do poszczególnych przestrzeni i może podlegać zmianie z uwagi na wymogi sanitarne.
 3. Wykupienie biletu wstępu stanowi akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie (treść regulaminu dostępna jest w Recepcji Muzeum oraz na www.mocak.pl . Muzeum może zdecydować o czasowym zawieszeniu możliwości grupowego zwiedzania Muzeum oraz korzystania z usług dodatkowych w tym oprowadzania.
 4. W czwartek wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.
 5. Ostatnie wejście na wystawy w budynku A Muzeum odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem, a w pozostałych przestrzeniach ekspozycyjnych na 15 minut przed ich zamknięciem.
 6. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub karty wstępu.

II. Zalecenia sanitarne – z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy sanitarne zawiesza się do odwołania.

III. Zasady zwiedzania

 1. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 2. Na terenie Muzeum, w tym podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez ochronę Muzeum, opiekunów ekspozycji  i  pracowników Muzeum.
 3. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 4. W Muzeum działa system monitoringu wizyjnego, rejestrujący zwiedzających. Zabrania się zasłaniania twarzy w trakcie przebywania na terenie Muzeum z zastrzeżeniem §2 ust. 2.
 5. Ze względów bezpieczeństwa zwiedzający mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. W szczególnych sytuacjach zwiedzający mogą zostać poproszeni o okazanie zawartości deponowanego bagażu.
 6. Na czas zwiedzania ekspozycji zwiedzający powinien zdeponować okrycie wierzchnie i bagaż, w szczególności walizki, plecaki, torby, parasole  w szatni Muzeum (w sprawach spornych rozstrzyga dyżurujący pracownik Recepcji). Opłata za zagubienie bloczka do szatni wynosi 10zł, opłata za zagubienie kluczyka do szafki wynosi 25zł  (dokumentem potwierdzającym w/w wpłaty są druki KP). Z uwagi na wymogi sanitarne działalność szatni może być czasowo wyłączona.
 7. Na terenie Muzeum i ekspozycji stałej lub czasowej obowiązują następujące zakazy:
  1) bezwzględny zakaz: dotykania eksponatów i elementów architektury ekspozycyjnej z wyjątkiem tych oznaczonych odpowiednim symbolem graficznym,

  2) filmowania lub fotografowania ekspozycji z użyciem statywu lub flesza,

  3) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,

  4) wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów,

  5) wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu,

  6) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

  7) używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego,

  8) głośnego zachowania, biegania, ślizgania po posadzce.

8. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:

1) prowadzenie na terenie Muzeum działalności gospodarczej, w tym akwizycji,
2) organizowanie na terenie Muzeum zgromadzeń, akcji reklamowych, sesji fotograficznych,
3) prezentowanie na terenie Muzeum transparentów, symboli i emblematów,
4) wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii w celach innych niż do użytku własnego.

IV. Pozostałe postanowienia

 1. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu.
 2. Muzeum stosuje w formie znaków słowno-graficznych informacje o wrażliwych treściach niektórych wystaw. Informacje takie zamieszczane są w pobliżu kasy Muzeum oraz na ekspozycji. http://www.lifeisacartoon.com/