OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Kalendarium

Kalendarium

1. Mapa terenu do celów projektowych.
2. Inwentaryzacja oraz ekspertyza dendrologiczna wraz z projektem zabezpieczenia drzew.
3. Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego.
4. Badania mykologiczne w piwnicach.
5. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz dokumentacja naukowo-historyczna.
6. Wykonanie nawiewów wentylacyjnych oraz oczyszczenie zagrzybionych ścian w piwnicach.
7. Pozyskanie cesji pozwolenia na budowę.
8. Projekt wykonawczy dotyczący zakresu przerwanych robót budowlanych obejmujących posadowienie budynku.
9. Przedłużenie pozwolenia konserwatorskiego na roboty budowlane.
10. Dokończenie rozpoczętych przez poprzedniego właściciela robót budowlanych związanych z podbiciem części fundamentów.

1. Program funkcjonalno-użytkowy.
2. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na terenie budynku.
3. Program prac konserwatorskich przy kamiennej figurze Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia oraz program prac remontowo-konserwatorskich dotyczący willi.
5. Projekt wykonawczy na potrzeby pierwszej fazy robót budowlanych.
6. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego.
7. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8. Przeprowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich, obejmujących między innymi podbicie ław fundamentowych, izolację ścian fundamentowych, wzmocnienie ścian murowanych, zbrojenie konstrukcji budynku – prace współfinansowane przez Gminę Miejską Kraków, Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz Fundację Orlen.
9. Znaleziska archeologiczne w trakcie robót ziemnych: fragment drogi kamiennej długości około 4 metrów i innych artefaktów na głębokości około 3,7 metra. Współpraca z nadzorcą archeologicznym w ścisłym porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie.
10. Segregacja i inwentaryzacja kafli zabytkowych pieców.
11. Ekspertyza mykologiczno-budowlana zabytkowych schodów drewnianych oraz belek konstrukcyjnych.


Odkrycia archeologiczne w Kossakówce

1. Zamówienie publiczne na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej – projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca projektu: LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o. http://www.lemsa.pl/
2. 10.11.2022 r. – na podstawie projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu pozyskanie pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
3
.
13.12.2022 r. - uzyskanie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
4. Usunięcie pawilonów handlowych na terenie Kossakówki na podstawie umów z dzierżawcami.
5. Programy konserwatorskie dotyczące: elewacji, wnętrz, stolarki drzwiowej i okiennej, zabytkowych pieców oraz odkrytego fragmentu drogi kamiennej. Uzyskanie stosownych pozwoleń w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie.
6. Projekt rekonstrukcji detali architektonicznych.
7. Aktualizacja inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w związku z dokonanymi robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi.
8. Po podbiciu fundamentów i wykonaniu izolacji poziomych w większości pomieszczeń (między innymi poza miejscem odkrywek archeologicznych) trwa powolne, zaplanowane na kilka miesięcy osuszanie ścian murowanych.
9. Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
10. Opracowanie sprawozdania z prac archeologicznych, konserwacje wytypowanych odkopanych artefaktów archeologicznych, badania kości w Instytucie Medycyny Sądowej.
11. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie robót budowlanych i prac konserwatorskich ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w ramach drugiej edycji projektów kluczowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Zebranie Plenarne Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – włączenie na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022 roku projektu kluczowego pod nazwą: "Willa Kossakówka - kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby Rodziny Kossaków wraz z adaptacja obiektu do celów muzealnych” do wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ". Całkowita wartość projektu: 10 236 226,67 zł. Dofinansowanie z NFRZK w całym okresie realizacji projektu: 6 480 000 zł. https://skozk.pl/skozk-wybral-dziewiec-projektow-kluczowych-na-najblizsze-lata/
12. Zakup elementów stanowiących wyposażenie powstającego w  Kossakówce muzeum, między innymi mebli i elementów wystroju, a także książek.
13. Darowizna od Haliny Lady Graham, arystokratki z północnej Anglii, w postaci między innymi:
– obrazów olejnych autorstwa Wojciecha Kossaka powstałych w Ameryce w latach 20. XX wieku;
– portretu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej autorstwa Mariana Bohusza-Szyszki;
– dzieł polskich artystów działających w latach 30. XX wieku;
– pamiątek osobistych po Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i jej mężu Jerzym Jasnorzewskim, w tym albumu na znaczki pocztowe i walizki podróżnej poetki;
– książek, w tym tomików wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz powieści Zofii Kossak-Szczuckiej i Magdaleny Samozwaniec, opatrzonych dedykacjami.

 

1. Postępowanie przetargowe na świadczenie usług inwestora zastępczego dla inwestycji  - ogłoszenie postępowania: 14.02.2023 r., otwarcie ofert: 24.02.2023 r., wybór najkorzystniejszej oferty: 13.04.2023 r., podpisanie umowy z wykonawcą: 10.05.2023 r., wyłoniony wykonawca: SPDV Sp. z o.o.
2. Postępowanie przetargowe na generalnego wykonawcę robót budowlanych i prac konserwatorskich - ogłoszenie postępowania: 19.06.2023 r., otwarcie ofert: 13.07.2023 r., unieważnienie postępowania: 24.07.2023 r., publikacja nowego postępowania: 31.07.2023 r., otwarcie ofert: 21.08.2023 r. W dniu 22.09.2023 r. wyłonienie najkorzystniejszej oferty złożonej przez ARCO System Sp. z o.o. - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 8 656 482,61 zł.
3. Projekty branżowe: projekt aranżacji zieleni, projekt wyposażenia i aranżacji pomieszczeń, projekt techniczny węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania wraz z projektem instalacji elektrycznej.
4. Pomiary wilgotności ścian budynku (czerwiec 2023 r.).
5. Odebranie od wykonawcy kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej projektów wykonawczych i technicznych do projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.
6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz przygotowania do kompleksowego remontu konserwatorskiego obiektu - rozpoczęcie remontu planowane na: październik 2023 r.
7. W dniu 17 maja  na terenie Kossakówki odbyło się oficjalne przekazanie promesy dotyczącej przyznanego przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK) dofinansowania na realizację projektu kluczowego pod nazwą „Willa Kossakówka – kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby Rodziny Kossaków wraz z adaptacją obiektu do celów muzealnych”.  W dniu 06.06.2023 r. podpisano umowę z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie na realizację w 2023 r. drugiego etapu projektu. W dniu 02.10.2023 r. komisja z udziałem przedstawicieli SKOZK, MUW, WUOZ i UMK dot. założeń projektu budowlanego i programów konserwatorskich.
8. 04.10.2023 r. - podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich; 11.10.2023 r. - przekazanie placu budowy; 20.10.2023 r. - termin rozpoczęcia remontu.

1. W Kossakówce trwają roboty budowlane i prace konserwatorskie prowadzone w ramach kompleksowego remontu obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Wykonawca: ARCO System Sp. z o.o.
Planowany termin zakończenia remontu: sierpień 2025 r.

Remont współfinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków w ramach zadania pn. "Modernizacja Kossakówki" oraz Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach projektu kluczowego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa pn. "Willa Kossakówka - kompleksowy remont konserwatorski historycznej siedziby Rodziny Kossaków wraz z adaptacją obiektu do celów muzealnych".

2. W dniu 29.04.2024 r. podczas prac przy stropie nad klatką schodową natrafiano na znalezisko w postaci fragmentów zeszytów szkolnych, należących najprawdopodobniej do Magdaleny Samozwaniec, w tym: fragment okładki zeszytu szkolnego "Kaligrafia niemiecka" i "Ćwiczenia polskie", złożone kartki papieru z pisanym piórem opowiadaniem o podróży pociągiem, fragmenty szkolnych wypracowań o historii Bułgarii i Egiptu oraz lekcje gramatyki francuskiej. Dwie okładki odnalezionych zeszytów podpisane: "Madzia" oraz "M. Kos(sak)".