OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca: Dział Wiedzy o Sztuce

Praca: Dział Wiedzy o Sztuce

Opublikowano: 21.03.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko adiunktki/adiunkta (bibliotekarki/bibliotekarza, specjalistki/specjalisty ds. edukacji).

 1. Wymóg formalny:
  a) wykształcenie wyższe kierunkowe (historia sztuki, kierunki pedagogiczne i artystyczne, bibliotekoznawstwo lub dziedziny pokrewne).
 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  a) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  b) biegła obsługa komputera (środowisko Windows);
  c) wiedza merytoryczna i żywe zainteresowanie sztuką XX i XXI wieku;
  e) doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych;
  f) znajomość oferty kulturalnej Krakowa oraz instytucji zajmujących się sztuką współczesną.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
  a) współtworzenie i nadzorowanie oferty edukacyjnej Muzeum;
  b) współpraca z przewodnikami i edukatorami, nadzór nad ich pracą;
  c) prowadzenie Biblioteki MOCAK-u, obsługa czytelników;
  d) opracowywanie i gromadzenie zbiorów bibliotecznych;
  e) możliwość realizacji własnych projektów o charakterze edukacyjnym lub naukowym.
 4. Warunki pracy na danym stanowisku:
  a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
  b) czas pracy: system równoważnego czasu pracy;
  c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
  d) rodzaj umowy: o pracę;
  e) wynagrodzenie: 2600–3000 zł brutto.
 5. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu do kontaktu adres poczty elektronicznej, jeżeli aplikujący taki posiada); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) oświadczenie o zatrudnieniu lub kopie świadectw pracy;
  c) oświadczenie o wykształceniu lub kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  d) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz.U z 2018 r poz 405). (wzór poniżej).
 6. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia pracodawcy do wglądu oryginałów dokumentów wskazanych w pkt 5 ppkt b, c.
 7. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko adiunkta w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową – pod adresem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: Dział Wiedzy o Sztuce) do 4.4.2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).
 8. W przypadku osób, które spełnią wymóg niezbędny (formalny) wiadomość o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przesłana na adres e-mailowy lub udzielona kandydatowi telefonicznie z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w CV.
 9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum pod adresem: www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.6.1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać klauzulę (poniżej).