OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Regulamin

Regulamin

Regulamin Biblioteki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

 1. Organizacja
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki MOCAK-u, ochrona danych osobowych
 1. Biblioteka MOCAK-u jest biblioteką prowadzoną przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, w jej skład wchodzą również Czytelnia oraz zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego.
 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni oraz wypożycza je na zewnątrz.
 2. Udostępnienie zbiorów na miejscu oraz wypożyczenie zbiorów Biblioteki na zewnątrz jest odpłatne i wymaga wcześniejszego  osobistego zapisu i utworzenia konta czytelnika oraz uiszczenia w kasie MOCAK ryczałtowej opłaty (jedna opłata obejmuje zarówno udostępnianie na miejscu jak i wypożyczanie na zewnątrz) w wysokości 10zł za rok lub w wysokości 5zł za pół roku liczonych od momentu uiszczenia opłaty. Powyższe działania należy rozumieć jako zawarcie umowy między MOCAK, a czytelnikiem.
 3. Założenie konta użytkownika polegające na rejestracji w komputerowej kartotece czytelników jest możliwe u dyżurującego bibliotekarza po przedłożeniu dokumentu tożsamości i uzupełnieniu formularza zapisu. Od czytelników wymagane jest potwierdzenie przyjęcia do wiadomości informacji zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez MOCAK w związku ze świadczoną zgodnie z zawartą umową usługą.
 4. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest MOCAK, tj.: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 30-702 Kraków, ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP: 675-142-70-73, numer REGON: 121135203.
 5. MOCAK powołał Administratora Danych Osobowych (w skrócie IOD), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez MOCAK poprzez adres email: iod@mocak.pl .
 6. MOCAK przetwarza dane osobowe w związku ze świadczoną usługą wypożyczania zbiorów Biblioteki, w następujących celach:
  1. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 6 ust 1 lit. c RODO), tj. w związku z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, realizacji celów statystycznych biblioteki i dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, w tym za nie zwrócone zbiory.
  2. Zawarcia i wykonania zapisów umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) – zgodnie
   z wymaganiami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MOCAK-u (art. 6 ust 1 lit. c RODO)  w zakresie prowadzenia czynności księgowych z tytułu zawartej umowy
   (tj. dokumentowania i rozliczania opłat za korzystanie z Biblioteki), zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  4. Dokumentowania działalności MOCAK-u (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO)  zgodnie
   z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
   i archiwach.
 7. Zakres danych, które MOCAK przetwarza w związku z realizacją usługi obejmuje maksymalnie następujący zakres danych osobowych: imię, nazwisko,  PESEL, dane do kontaktu: adres zamieszkania/adres do korespondencji, telefon i/lub mail.
 8. Odbiorcami gromadzonych z tytułu świadczonej usługi przez MOCAK danych osobowych są lub mogą być podmioty:
  1. serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
  2. dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Muzeum;
  3. podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;
  4. świadczące na rzecz Muzeum usługi niezbędne do wykonania zawieranych umów w związku ze świadczoną usługą – jeżeli zawarta umowa wymaga ich udziału (np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja);
  5. świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Muzeum (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne i windykacyjne.
 9. Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczoną usługą nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych; Nie będą też profilowane.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy a następnie do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów rachunkowych i kancelaryjno-archiwalnych.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. sprostowania (poprawienia) danych;
  2. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
  4. dostępu do danych (w tym o wydanie kopii danych);
  5. przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);
 12. Podanie danych jest obowiązkowe - ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.
 13. Konto użytkownika nieaktywne (brak wypożyczenia, korzystania z Czytelni) przez okres 12 m-cy podlega usunięciu w programie ewidencji komputerowej wraz z danymi osobowymi.
 14. Pracownicy Muzeum mogą wypożyczać do 10 książek na okres 3 miesięcy, natomiast osoby spoza Muzeum mogą wypożyczyć do 3 książek na okres 2 tygodni.
 15. Warunkiem wypożyczenia książki przez czytelnika jest prawidłowe i czytelne wypełnienie oraz podpisanie rewersu (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Ostatnie wypożyczenia są realizowane nie później niż piętnaście minut przed planowanym zamknięciem Biblioteki.
 16. Wypożyczone książki należy zwracać w terminie lub prolongować najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.
 17. Czytelnikowi przysługuje prawo do dwukrotnej prolongaty terminu zwrotu książek, o ile nie są one wcześniej zarezerwowane i nie czeka na nie inny czytelnik.
 18. Z chwilą przekroczenia terminu zwrotu książek konto czytelnika może zostać zablokowane do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 19. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec sobie wcześniejszy termin zwrotu.
 20. Wynoszenie poza Bibliotekę MOCAK-u materiałów bibliotecznych bez wiedzy pracowników Biblioteki lub bez udokumentowania wypożyczenia jest niedozwolone.
 21. Nie wypożycza się na zewnątrz: pozycji oznaczonych sygnaturą CZ, publikacji wydanych przed rokiem 1950, publikacji z księgozbioru Mieczysława Porębskiego, wydawnictw słownikowych, , encyklopedycznych ani szczególnie wartościowych.
 22. Czytelnik jest zobowiązany do dbałości o pożyczone książki lub/i wydawnictwa Stan zachowania książki lub/i wydawnictwa w chwili wypożyczenia jest określony na rewersie.
 23. Wypożyczanie innym bibliotekom i instytucjom naukowym następuje na podstawie szczegółowych ustaleń pomiędzy bibliotekami.

III.  Korzystanie z Czytelni

 1. Biblioteka MOCAK-u zapewnia swobodny dostęp do księgozbioru w Czytelni.
 2. W Czytelni można korzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego oraz otwartego dostępu do sieci bezprzewodowej.
 3. Czytelnicy mogą wykorzystywać stanowiska komputerowe wyłącznie w celach naukowych, informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 5. W Czytelni jest dostępny online katalog Biblioteki.
 6. Wnosząc do Czytelni własne materiały biblioteczne, należy poinformować o tym pracownika Biblioteki.

IV.  Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Mieczysława Porębskiego

 1. Zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego znajdują się w osobnym pomieszczeniu Biblioteki. Dostęp do księgozbioru odbywa się na zasadach kwerendy naukowej. Osoby chcące skorzystać z księgozbioru Mieczysława Porębskiego powinny zgłosić się do pracowników Biblioteki.
 2. Do pomieszczenia, w którym znajdują się zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego nie można wnosić własnych materiałów bibliotecznych, odzieży wierzchniej ani toreb, plecaków itp.
 3. Bez zgody pracownika Biblioteki z pomieszczenia, gdzie znajdują się zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego nie wolno wynosić żadnych materiałów bibliotecznych.
 4. W pomieszczeniach, gdzie znajdują się zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego można korzystać z własnego sprzętu komputerowego.
 1. Postanowienia porządkowe
 1. Korzystający z Czytelni są zobowiązani do: szanowania komfortu pracy innych osób (w tym przestrzegania zakazu spożywania pożywienia i napojów); dbania o powierzone im materiały biblioteczne oraz sprzęt będący własnością Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.
 2. Korzystający z Czytelni mogą pozostawić rzeczy w samoobsługowych szafkach znajdujących się w czytelni i zamykanych na klucz. W przypadku zagubienia takiego klucza Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów odtworzeniowych klucza lub zamka. Biblioteka MOCAK-u nie odpowiada za rzeczy Czytelnika pozostawione poza szafkami.
 3. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie Czytelni. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania udostępnionych mu materiałów bibliotecznych oraz zgłaszania zauważonych braków i uszkodzeń.
 4. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki lub/i wydawnictwa czytelnik zobowiązany jest do dostarczenia książki o tym samym numerze ISBN lub tego samego autora, tytule i roku wydania (dla wydawnictw nieposiadających numeru ISBN), a jeżeli nie jest to możliwe – innej, uzgodnionej przez kierownika Biblioteki, lub do zapłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości rynkowej wartości książki, ale ekwiwalent ten nie może być mniejszy od ceny zakupu książki przez Bibliotekę. Postanowienia punktu 3. stosuje się odpowiednio do sprzętu stanowiącego wyposażenie Czytelni.
 5. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi czytelnika naruszającego normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.