Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Regulamin

Regulamin Archiwum w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

I. Organizacja

 1. Obiekty składające się na Archiwum MOCAK-u są  częścią zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, zwanego dalej Muzeum
 2. Archiwum MOCAK-u mieści się w budynku B Muzeum w pomieszczeniu o numerze B1. Pomieszczenie to podzielone jest na dwie części: magazynową, oddzieloną kontrolą dostępu oraz pokój badawczy.
 3. Dostęp do części magazynowej Archiwum MOCAK-u mają wyłącznie pracownicy działu właściwego ds. zbiorów i konserwator Muzeum.

II. Korzystanie ze zbiorów Archiwum MOCAK-u

 1. Archiwum udostępnia swoje zbiory użytkownikom na miejscu.
 2. Udostępnienie odbywa się na zasadach kwerendy naukowej i poprzedzone jest skierowaniem przez użytkownika pisemnej prośby o udostępnienie materiałów poprzez wypełnienie formularzu dostępnego na miejscu lub stronie internetowej MOCAK-u: https://www.mocak.pl/archiwum
 3. Od użytkowników wymagane jest podpisanie zobowiązania przestrzegania Regulaminu Archiwum MOCAK-u i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w programie ewidencji komputerowej.
 4. Każdy użytkownik może jednorazowo korzystać z maksymalnie 3 teczek zawierających archiwalia.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 ze zm.)
 6. Wynoszenie poza Archiwum MOCAK-u materiałów archiwalnych bez wiedzy pracowników Muzeum jest niedozwolone.
 7. Użyczenie na zewnątrz może odbyć się jedynie za zgodą Dyrektora Muzeum  i być poprzedzone podpisaniem stosownej umowy użyczenia.
 8. Zadady udostępniania wizerunków obiektów z Archiwum MOCAK-u reguluje odrębne Zarządzenie

III. Korzystanie z Archiwum MOCAK-u

 1. Archiwum MOCAK-u zapewnia swobodny dostęp do zbiorów w pomieszczeniu o numerze B1, w wydzielonej części bez ograniczonego dostępu.
 2. W Archiwum MOCAK-u można korzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego oraz otwartego dostępu do sieci bezprzewodowej.
 3. Użytkownicy mogą wykorzystywać stanowiska komputerowe wyłącznie w celach naukowych, informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 5. Wnosząc do Archiwum MOCAK-u własne materiały archiwalne bądź biblioteczne, należy poinformować o tym pracownika Muzeum.

IV. Postanowienia porządkowe

 1. Korzystający z Archiwum są zobowiązani do:
  a)  niewnoszenia na jego teren jedzenia ani napojów;
  b)  zachowania ciszy;
  c) dbania o powierzone im materiały archiwalne oraz sprzęt będący własnością Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
  d) pozostawiania wierzchnich okryć, teczek, plecaków, torebek w przeznaczonym do tego miejscu.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów archiwalnych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie Archiwum. Użytkownik jest zobowiązany do szanowania udostępnionych mu materiałów oraz zgłaszania zauważonych braków i uszkodzeń.
 3. Pracownik Muzeum  może odmówić obsługi użytkownika naruszającego normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.